Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid Praatkast

Datum: 01-05-2020

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Contact
 3. Soort gegevens
 4. Doeleinden van de verwerking en opslag
 5. Bewaartermijnen
 6. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 7. Recht op inzage, correctie en verwijdering
 8. Recht van verzet
 9. Beveiliging en beveiligingsproblemen
 10. Responsible disclosure
 11. Autoriteit Persoonsgegevens
 12. Wijziging van het Privacy- en Cookiebeleid
 13. Contactgegevens

1.   Algemeen

Deze website is van de Praatkast. Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van PRAATKAST. PRAATKAST is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

PRAATKAST acht privacy bescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PRAATKAST houdt zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

2.   Contact

Met dit Privacy- en Cookiebeleid wil PRAATKAST duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over ons Privacy- en Cookiebeleid kunt je altijd contact opnemen met PRAATKAST info@praatkast.nl.

3.   Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt PRAATKAST persoonsgegevens van leden, abonnees, PRAATKAST accounthouders, sollicitanten, donateurs, bezoekers van programma’s, website(s), webshop(s) & apps, en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties.

Gegevens die je aan ons verstrekt

PRAATKAST verwerkt alle gegevens die je verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die PRAATKAST verwerkt zijn: naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling), cv’s en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Deze voorbeelden zijn niet allesomvattend.

Koppeling van gegevens 

PRAATKAST kan, indien je daar toestemming voor geeft, een social media koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account. Een voorbeeld van een social media koppeling is dat je kunt inloggen op een account van PRAATKAST met de gegevens van je social media account (zoals Facebook en Twitter). Als je kiest voor een social media login dan stem je in met gegevensuitwisseling met PRAATKAST (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en profielfoto).

Aanbod van diensten met behulp van diensten van derden

Soms kun je gebruik maken van onze producten, diensten en activiteiten via de producten, diensten of infrastructuur van anderen. We bieden bijvoorbeeld applicaties aan via jouw telefoon, televisie en/of (‘slimme’) speaker. Als je onze diensten op deze manier afneemt dan is het mogelijk dat de andere aanbieder afzonderlijk, en op basis van een eigen verwerkingsverantwoordelijkheid, persoonsgegevens van je verwerkt op het moment dat je de applicatie gebruikt. PRAATKAST heeft daar geen invloed op. Als je meer wilt weten dan kun je de voorwaarden van de betreffende aanbieder doornemen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt PRAATKAST ook gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Dit gebeurt door middel van cookies. Hiervoor wordt van tevoren om je toestemming gevraagd. Onze servers kunnen daarnaast automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps). Hierover kun je meer lezen onder punt 12 van dit Privacy- en Cookiebeleid.

4.   Doeleinden van de verwerking en opslag

PRAATKAST verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop, een donatie, het ter beschikking stellen van een (web-) applicatie, of een bezoek aan één van onze programma’s;
 2. Om het aanmaken en beheren van een PRAATKAST account of een ander web account mogelijk te maken;
 3. Indien en voor zover het aan de orde is, om te factureren;
 4. Om te informeren over de (omroep)activiteiten van PRAATKAST (waaronder ook ledenactiviteiten, ledenwerfacties) en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van PRAATKAST;
 5. Om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. Om berichten te sturen over producten of diensten die gelijksoortig zijn aan producten of diensten die je van PRAATKAST hebt gekocht;
 7. Om je sollicitatie in behandeling te nemen;
 8. Om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken. Dit gebeurt bijvoorbeeld op Facebook. Indien een bezoeker zijn interesses aangeeft kunnen hieraan gelijksoortige profielen worden gekoppeld die eenzelfde interesse hebben;
 9. Om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 10. Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 11. Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 12. Om individuele voorkeuren (van PRAATKAST accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor gerichte aanbevelingen en om en om je kijk- en luistergedrag en de routes die je via verschillende devices op de online domeinen, producten en diensten van PRAATKAST aflegt, te volgen.
 13. Om te verifiëren of je gebruik hebt gemaakt van een (kortings-) actie die door of via PRAATKAST is aangeboden.
 14. Om de rechten van betrokkenen te waarborgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verwijderingsbewijs van een PRAATKAST-account een beperkte tijd te bewaren ter inzage van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.
 15. Om een donatie af te wikkelen en om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de administratie en verwerking van donaties

5.   Bewaartermijnen

PRAATKAST bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doelen, verstrekt PRAATKAST vóór die verdere verwerking informatie over dit andere doel en zal hiervoor indien nodig opnieuw toestemming vragen.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookiebeleid genoemde doeleinden te bereiken.

6.   Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij en onze leveranciers die in onze opdracht handelen, die met jouw persoonsgegevens in aanraking komen, gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. PRAATKAST verstrekt naw-gegevens en telefoonnummers aan derden voor bijvoorbeeld het bevestigen/valideren van gegevens.

Daarnaast verstrekt PRAATKAST persoonsgegevens aan derden die in opdracht van PRAATKAST aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan PRAATKAST jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht jouw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt PRAATKAST géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

7.   Recht op inzage, correctie en verwijdering

PRAATKAST houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens PRAATKAST van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je aangeven via info@praatkast.nl.

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. PRAATKAST kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als PRAATKAST niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat PRAATKAST je vraagt om het verzoek nader te specificeren.

8.   Recht van verzet

PRAATKAST gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van PRAATKAST. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres info@praatkast.nl. 

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van PRAATKAST intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

PRAATKAST zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen als dit mogelijk is en de gegevensverwerking niet meer nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

9.   Beveiliging en beveiligingsproblemen

PRAATKAST houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.

Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt PRAATKAST dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Verdere toelichting over het melden van een zwakke plek wordt gegeven in punt 10.

10.   Responsible disclosure

PRAATKAST hanteert voor meldingen omtrent zwakke plekken de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), PRAATKAST daar iets tegenover stelt. Namelijk het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met PRAATKAST te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

 1. Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar info@praatkast.nl.
 2. Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
 3. Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat PRAATKAST het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
 4. Laat juiste contactgegevens achter, zodat PRAATKAST met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.
 5. Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
 6. Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.
 7. Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat een melding is ontvangen, zal PRAATKAST de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. PRAATKAST probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

11.   Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat meer informatie over de AP en over privacy.

12.   Wijziging van het Privacy- en Cookiebeleid

PRAATKAST behoudt zich het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop PRAATKAST jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy- en Cookiebleeid ingrijpend wordt gewijzigd zal PRAATKAST dit melden op haar website.

13.     Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van ons Privacy- en Cookiebeleid, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.